امشب از پیش من شیفته دل ، دور مرو ...

 

امشب از پیش من شیفته دل ، دور مرو

نور چشم منی ، ای چشم مرا نور ! مرو


دیگری از نظرم گر برود ، باکی نیست

تو که معشوقی و محبوبی و منظور ، مرو


خانه ی ما چو بهشتست به رخسار تو حور

زین بهشت ار بتوانی ، مرو ، ای حور مرو


امشب از نرگس مخمور تو من مست شوم

مست مگذار مرا امشب و ، مخمور مرو


عاشق روی توام ، خسته ی هجرم چه کنی ؟

نفسی از بر این عاشق مهجور مرو


دل رنجور مرا نیست به غیر از تو دوا

ای دوای دل ما ؟ از سر رنجور مرو

/ 1 نظر / 34 بازدید
طرلان

گاهــــــــــــــی دِلـــــــم تفــــــــــــریح ناسالم می خــــــــــــواد مثــــــــــــــــل فکر کــــــــــــردن به تـــــــــــــــــو !