چون تو نماز خوانده ای ، خدا پرست شده ام ...

 

 

آفتاب را دوست دارم ؛

به خاطر پیراهنت روی طناب رخت ...

باران را ،

اگر می بارد بر چتر آبی تو ...

و چون تو نماز خوانده ای ، خدا پرست شده ام ...

/ 1 نظر / 13 بازدید
طرلان

خـــدایــا بفـهمـان کـــه بــی تـو چــه مـیشـوم..... امــا نشـانـم نــده....... خــدایــا به من هم بفهمان و هم نشانم بده که بـا تـو چــه خــواهــم شــد.......